بانک ملت موفق شد بیش از 26.5 درصد سپرده های خصوصی استان خراسان شمالی را به خود اختصاص دهد.