وزارت دادگستری در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری کشور، بانک ملت را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه انتخاب کرد.