غرفه بانک ملت در نمایشگاه تخصصی انرژی اصفهان به عنوان غرفه برتر انتخاب و معرفی شد.