رییس شعبه کرند غرب بانک ملت به عنوان مدیر برجسته شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه برگزیده و معرفی شد.