با شروع جشنواره پاییزه باشگاه مشتریان ملت، این باشگاه باز هم یک دستگاه مزدا3 جدید را به عنوان جایزه ویژه تعیین و اعلام کرد.