بانک ملت در چند نمایشگاه و همایش در چهار استان کشور به صورت فعال حضور پیدا کرد.