مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های البرز و هرمزگان، عملکرد بانک ملت را در این استان ها مورد قدردانی قرار دادند.