درجه شعبه پارس خودرو تحت نظارت مدیریت شعب منطقه چهار تهران ارتقا پیدا کرد.