بانک ملت استان فارس، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در 40 سازمان و موسسه بزرگ استان، نصب و راه اندازی کرد.