کارمند بانک ملت استان کردستان به قله پنج هزار و 47 متری کازبک گرجستان صعود کرد.