فرماندار آمل در استان مازندران، سه کارمند بانک ملت را به عنوان کارمندان نمونه این شهرستان معرفی کرد.