مدیریت شعب منطقه چهار تهران، دو دستگاه خودپرداز جدید در محل فعالیت دو مشتری کلیدی خود نصب و راه اندازی کرد.