نمایشگاه فروش پاییزه استان سمنان با حضور فعال بانک ملت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا شد.