بانک ملت استان فارس به صورت فعال در نمایشگاه بین المللی ارتباطات و فناوری حضور پیدا کرد.