مشتری کلیدی بانک ملت در استان بوشهر به عنوان کارآفرین برتر کشور در سال 1390 برگزیده و معرفی شد.