بانک ملت استان خراسان شمالی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تفاهمنامه امضا کردند.