بانک ملت با هدف رفاه هر چه بیشتر متقاضیان ثبت نام عمره مفرده، ساعت کار شعب و واحدهای خود را در سراسر کشور افزایش داد.