مدیرعامل بانک ملت به مناسبت شروع ثبت نام سفر به خانه خدا در این بانک برای دومین بار متوالی، در پیامی خطاب به کارکنان اعلام کرد: ثبت نام عمره مفرده، فرصتنی مغتنم برای خلق حماسه ای دیگر است.