بانک ملت استان همدان به صورت فعال در نمایشگاه دستاوردهای دولت در این استان حضور پیدا کرد.