باجه بانک ملت در سازمان غذا و دارو به صورت رسمی کار ارائه انواع خدمات بانکی را به متقاضیان شروع کرد.