بانک ملت استان هرمزگان نسبت به ایجاد یک قسمت خدمات ویژه در شرکت نفت خلیج فارس اقدام کرد.