کارمند بانک ملت استان بوشهر در المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.