بانک ملت، اصل و سود 914 میلیارد و 250 میلیون ریال اوراق صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان را تضمین می کند.