بانک ملت استان سمنان، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در یک شرکت اتوبوس سازی نصب و راه اندازی کرد.