بانک ملت استان خوزستان سه دستگاه خودپرداز جدید در این استان نصب و راه اندازی کرد.