چهار دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در استان های کرمانشاه و خراسان شمالی به بهره برداری رسید.