عملکرد بانک ملت در استان های مختلف کشور از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد تجلیل قرار گرفت.