بانک ملت استان لرستان، بیمارستان امام جعفر صادق(ع) در شهرستان الیگودرز را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.