بانک ملت جایگاه نخست را در نظام بانکی استان خراسان شمالی در سهم درصد سپرده نقدی و تعهدات بابت ضمانتنامه های بانکی به خود اختصاص داد.