بانک ملت رتبه نخست را در بخش صدور ضمانتنامه در میان بانک های استان یزد به خود اختصاص داد.