مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف با ارسال نامه هایی، از عملکرد بانک ملت اظهار رضایت کردند.