بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در دو مرکز جدید در این استان اقدام کرد.