دو شعبه بانک ملت در استان خراسان رضوی در یکدیگر ادغام شدند.