بانک ملت با افزایش 4.3 درصدی سهم درصد خود در منابع چهار سپرده بخش خصوصی، رتبه اول را در میان بانک های استان مرکزی کسب کرد.