جایزه ویژه باشگاه مشتریان بانک ملت به یک خانم روشندل اختصاص پیدا کرد.