بانک ملت با دایر کردن غرفه، به صورت فعال در یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضور پیدا کرد.