بانک ملت، سازمان تربیت بدنی استان لرستان را به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.