سامانه محب بانک ملت در چند مرکز جدید در استان های ایلام و کرمان نصب و راه اندازی شد.