کارمند بانک ملت استان کرمان، رتبه سوم المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داد و مدال برنز را بر گردن آویخت.