انجمن حمایت از بیماران ام. اس کشور، مشتری بانک ملت استان خراسان شمالی را به عنوان حامی برتر کشوری انتخاب کرد.