بانک ملت موفق شد بیش از 26 درصد از سپرده های خصوصی بانک های استان خراسان شمالی را به خود اختصاص دهد.