مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از پیاده سازی بانکداری اختصاصی این بانک منطبق با استاندارهای بین المللی خبر داد.