همایش تامین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن روز دوشنبه سوم مردادماه سال جاری با حمایت بانک ملت برپا شد.