دو سازمان جدید در استان کرمانشاه به سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت مجهز شدند.