شرکت آزادراه تهران ساوه- متعلق به بانک ملت- دومین مسجد را در این آزادراه احداث کرد.