با نصب یک دستگاه خودپرداز جدید، تعداد خودپردازهای بانک ملت در استان آذربایجان شرقی به مرز 100 دستگاه رسید.