بانک ملت در نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، ماشین های اداری، بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری استان اردبیل به صورت فعال حضور یافت.