مدیریت شعب استان بوشهر نسبت به راه اندازی باجه ای در بازار برازجان در شهرستان دشتستان اقدام کرد.