بانک ملت استان همدان به صورت فعال در پنجمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در این استان حضور یافت.