بانک ملت استان اصفهان موفق شد رتبه دوم را در گروه بانک ها و بیمه ها در شاخص میزان رضایتمندی مشتریان به خود اختصاص دهد.